ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
1
ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

ได้แก่ คุณครูเรณา ไชยศรี

ในโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

16 มกราคม 2562

ผลการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยนางอาจารี  บัวหลวง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

14 สิงหาคม 2561

ผลการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยนางอาจารี  บัวหลวง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

14 สิงหาคม 2561

รายงานผลการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
13 สิงหาคม 2561

ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่
คุณครูอาจารี บัวหลวงในโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 

16 มกราคม 2561

ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561

ได้แก่ คุณครูกาญจนา อุตมะแก้ว

ในโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

16 มกราคม 2561

การประกวดสื่อการสอน ตามโครงการส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียน (กิจกรรมการจัดทำสื่อการสอนและประกวดสื่อการสอน),โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
การประกวดสื่อการสอน ตามโครงการส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียน (กิจกรรมการจัดทำสื่อการสอนและประกวดสื่อการสอน)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
รางวัลชนะเลิศ   นางอาจารี  บัวหลวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเรณา ไชยศรี

รางวัลชมเชย
นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์
นางฉันทวรรณ  มอยไข
นางรัชนู  นันติแสง

05 สิงหาคม 2560

รางวัลครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

16 มกราคม 2560

รางวัลเป็นผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเสียสละเวลาให้แก่ราชการดีเด่น ประจำปี 2559,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

16 มกราคม 2559

รางวัลครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

16 มกราคม 2558

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสืออนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสืออนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12
04 กรกฎาคม 2557

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

16 มกราคม 2557

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)