ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


การประกวดสื่อการสอน ตามโครงการส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียน (กิจกรรมการจัดทำสื่อการสอนและประกวดสื่อการสอน)
การประกวดสื่อการสอน ตามโครงการส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียน (กิจกรรมการจัดทำสื่อการสอนและประกวดสื่อการสอน)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
รางวัลชนะเลิศ   นางอาจารี  บัวหลวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเรณา ไชยศรี

รางวัลชมเชย
นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์
นางฉันทวรรณ  มอยไข
นางรัชนู  นันติแสง


 
05 สิงหาคม 2560