ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

ได้แก่ คุณครูเรณา ไชยศรี

ในโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

16 มกราคม 2562

ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยนางอาจารี  บัวหลวง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

14 สิงหาคม 2561

ผลงานวิชาการ เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทกษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยนางอาจารี  บัวหลวง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

14 สิงหาคม 2561

13 สิงหาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่
คุณครูอาจารี บัวหลวงในโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 

16 มกราคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561

ได้แก่ คุณครูกาญจนา อุตมะแก้ว

ในโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

16 มกราคม 2561

การประกวดสื่อการสอน ตามโครงการส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียน (กิจกรรมการจัดทำสื่อการสอนและประกวดสื่อการสอน)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
รางวัลชนะเลิศ   นางอาจารี  บัวหลวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเรณา ไชยศรี

รางวัลชมเชย
นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์
นางฉันทวรรณ  มอยไข
นางรัชนู  นันติแสง

05 สิงหาคม 2560


16 มกราคม 2560


16 มกราคม 2559


16 มกราคม 2558

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสืออนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12
04 กรกฎาคม 2557


16 มกราคม 2557

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)