ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

ใบสมัครออนไลน์

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2


   

ประวัติส่วนตัวนักเรียน (student background)

   

ผู้ปกครอง   


สุขภาพนักเรียน
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ใบที่1 * ( ไฟล์ jpg , png )
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ใบที่2 * ( ไฟล์ jpg , png )
สำเนาสูติบัตรนักเรียน * ( ไฟล์ jpg , png )
สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อนักเรียน * ( ไฟล์ jpg , png )
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลนักเรียน ( ไฟล์ jpg , png )
สมุดบันทึกสุขภาพนักเรียน (เล่มชมพู/ฟ้า) * ( ไฟล์ jpg , png )
สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา * ( ไฟล์ jpg , png )
สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา * ( ไฟล์ jpg , png )
คำรับรอง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลกังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ และจะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนทุกประการโดยเคร่งครัด
        ป้อนตัวเลขให้เหมือน


  

* กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดบันทึก