ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางรัชนู นันติแสง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑


นายสุทธิพงค์ พัฒนวิบูลย์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๑


นางนงคราญ สุรินทร์ฤทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑/๒


นางอาจารี บัวหลวง
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑


นางฉันทวรรณ มอยไข
ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒


นางสาวกาญจนา อุตมะแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓


นางสาวเรณา ไชยศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓