ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


อำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนงคราญ สุรินทร์ฤทธิ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู คศ.๑


นางสาวรัตนา พะโขะ
ลูกจ้างตามโครงการ


อำนาจหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์ )
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
    ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    (๑)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    (๒)    จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
    (๓)    ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
    (๔)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
    (๕)    ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
    (๖)    ทำนุบำรุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    (๗)    ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    (๘)    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   

1. งานอาคารสถานที่ (นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
    (๑)    จัดทำทะเบียนประวัติอาคาร สิ่งก่อสร้างภายในสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
    (๒)    วางแผนกำหนดงาน/ โครงการงบประมาณ/ แผนงาน/ ปฏิทินงานด้านอาคารสถานที่ นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่ตลอดถึงสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
    (๓)    ดูแล ควบคุม งานด้านอาคารสถานที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    (4)    ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน
    (5)    ส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา โดยจัดให้มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนหย่อม สนามเด็กเล่นที่แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ
    (6)    ควบคุม ดูแลการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ สาธารณูปโภค ฟ้า น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำใช้ของนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์ ประหยัดคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
    (7)    อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่แก่บุคลากร บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มาติดต่อขอใช้บริการ
    (8)    ควบคุมดูแลการจัดทำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่สะอาดสวยงาม ร่มรื่น ถูกสุขลักษณะน่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนการสอน
    (9)    ดูแลรักษาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในพื้นที่ของโรงเรียน อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานของครูให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดี
    (10)  ดูแลรักษา ปรับปรุงเสียงตามสาย สัญญาณเวลาเรียนให้ใช้การได้มีประสิทธิภาพ
    (๑1)  จัดให้มีโรงอาหาร ห้องสำหรับกิจกรรมพิเศษต่างๆให้เพียงพอ
    (๑2)  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุและครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
    (13)  ให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชนและส่วนราชการอื่นๆ
    (14)  วางแผน กำหนดและจัดกิจกรรมการดูแลความสะอาดรอบๆ บริเวณโรงเรียน
    (15)  ควบคุม ดูแลการใช้ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    (16)  ดูแลต้อนรับผู้มาศึกษาดูงาน อำนวยความสะดวก และเป็นวิทยากรแนะนำในการเยี่ยมชมสถานที่ ตลอดจนอยู่ร่วมส่งแขกที่มาเยี่ยมเยียน

    (17)  จัดทำเอกสารหรือทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
    (18)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. งานความสัมพันธ์กับชุมชน (นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
    (๑)    จัดทำแผนปฏิบัติงาน/ โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านสัมพันธ์กับชุมชน
    (๒)    ให้ความร่วมมือกับบุคลากรต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน
    (๓)    จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์กับชุมชน เช่น งานประเพณีต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นต้น
    (๔)    ดำเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน
    (๕)    ประสานงานกับชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒
    (6)    จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน
    (7)    จัดทำเอกสาร แผ่นพับ จดหมายข่าว หรืออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่อสาธารณชน
    (8)     ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานสิ่งแวดล้อม (นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
    (๑)    ความร่มรื่น
            - จัดสภาพบริเวณโรงเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม
            - มีไม้ยืนต้นและไม้ประดับเหมาะสมกับสถานที่
    (๒)    การตกแต่งบริเวณอาคาร
            - จัดสวนหย่อม หรือสื่อกลางแจ้งที่เหมาะสมกับสถานที่
         - จัดตกแต่งบริเวณอาคารอย่างสวยงาม และสะอาดตาทุกจุด
    (๓)    สถานที่พักผ่อน
            - จัดให้มีศาลา ซุ้ม มุมพักผ่อน หรือที่นั่งนอกอาคาร
            - จัดสถานที่ให้นักเรียนได้เล่นออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

4. งานประชาสัมพันธ์ (นางนงคราญ  สุรินทร์ฤทธิ์และนางสาวจุไรรัตน์  ดำสุวรรณ)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้ คือ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ครอบคลุมงานของโรงเรียน และทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

5. นักการภารโรง (นายอัมรินทร์  เททิน)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
    (๑)    ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา  07.00 – 17.00 น.  ณ  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
    (๒)    ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้แรงงานทั่วไป
    (๓)    ปฏิบัติหน้าที่  เปิด – ปิด  สำนักงาน
    (๔)    ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการมิให้
สูญหาย
    (๕)    ปฏิบัติหน้าที่ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอน  อาคารสำนักงาน  วัสดุครุภัณฑ์
    (6)    ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
    (7)    ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเทศบาล  อาจมีคำสั่งมอบหมายงานให้พนักงานจ้างปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้  โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา  และพนักงานจ้างยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเทศบาล  โดยถือเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามสัญญานี้