ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


อำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวกาญจนา อุตมะแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวปฏิมา คนแคล้ว
บุคลากรสนับสนุนการสอน


นางสาวจุไรรัตน์ ดำสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป


อำนาจหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ (นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว)
  
หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
      ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(1)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2)    จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3)    ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(5)    ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(6)    ทำนุบำรุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7)    ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(8)    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1. งานแผนงานโครงการ/นโยบาย (นางอาจารี  บัวหลวง / นางสาวปฏิมา  คนแคล้ว )    
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1)    จัดทำและรวบรวมโครงการ/ กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์
(2)    จัดทำกิจกรรมสรุปการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาและปีงบประมาณ
(3)    ติดตามและรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณของทุกโครงการ
    
2. งานสารบรรณ (นางสาวจุไรรัตน์   ดำสุวรรณ )  
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1)    ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.๒๕๔๘
(2)    ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารหนังสือราชการ  เริ่มตั้งแต่การจัดทำ  การรับ  การส่ง  การเก็บรักษา  การยืม  จนถึงการทำลายหนังสือราชการ
(3)    ร่างและพิมพ์หนังสือราชการ
(4)    จดรายงานการประชุม  จัดทำรายงานการประชุม
(5)    รับ – ส่งหนังสือราชการภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
(6)    จัดเก็บหนังสือราชการอย่างมีระบบ
(7)    จัดระบบควบคุมภายใน
(8)    ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานการเงิน (นางสาวกาญจนา  อุตมะแก้ว / นางสาวปฏิมา   คนแคล้ว)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1)    จัดทำบัญชี ตรวจสอบ และการรับ-ส่งเงิน
(2)    จัดหาเอกสาร หนังสือเกี่ยวกับการเงินและบัญชีไว้ให้บุคลากรใช้อ้างอิงและเป็นคู่มือปฏิบัติงาน
(3)    จัดให้มีการปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับ ว่าด้วยการเงินและการพัสดุของกรุงเทพมหานคร
(4)    วางแผนการใช้เงินของโรงเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานโครงการและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด
(5)    ใช้จ่ายเงินตามแผนงานของโรงเรียน
(6)    จัดเก็บเอกสารการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ
(7)    ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีทุกครั้งที่มีการรับ-จ่ายลงบัญชีการเงินของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
(8)    แจ้งการใช้จ่ายเงินให้บุคลากรทราบ เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม/ โครงการ และเมื่อสิ้นงบประมาณ
(9)    ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
(10)    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานพัสดุ (นางสาวกาญจนา  อุตตมะแก้ว / นางสาวปฏิมา   คนแคล้ว )
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1)    ดำเนินการลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ รับผิดชอบการจัดเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2)    จัดทำบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์ ควบคุมเบิกจ่ายพัสดุ การยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
(3)    ติดตามดูแลการปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยืนยาว จัดให้มีการวางแผนงานปรับซ่อมไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อม และบำรุงรักษา แนะนำวิธีการใช้และการปรับซ่อมรักษาพัสดุของโรงเรียน
(4)    ให้บริการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน
(5)    จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในงานพัสดุให้ครบถ้วน เพื่อให้บริการและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
(6)    จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับงานพัสดุ และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดปี แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ
(7)    รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้างทุกรายการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(8)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย