ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางสาวกาญจนา อุตมะแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการนางสาวปฏิมา คนแคล้ว
บุคลากรสนับสนุนการสอนนางสาวจุไรรัตน์ ดำสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป