ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


อำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางอาจารี บัวหลวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครู วิทยฐานะ ครู ชำนาญการ


นางสาวเรณา ไชยศรี
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครู คศ.๑


อำนาจหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ (นางอาจารี  บัวหลวง ) 
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
        ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการหลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒)    จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓)    ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔)    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(๕)    ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๖)    ทำนุบำรุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๗)    ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘)    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   
1. งานหลักสูตร (นางสาวเรณา  ไชยศรี)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
        ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  การพัฒนาผู้เรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ                           
  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒)  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
(๕)  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๖)  ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๗)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๘)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานวัดผลประเมินผล (นางอาจารี  บัวหลวง)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
    (๑)   วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับงานการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับระบบงานของแผนงานวิชาการและหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
    (๒)   จัดทำเอกสาร อบ.๑ และ อบ.๒ กำหนดแนวทางปฏิบัติการบริการเอกสาร แบบคำร้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวัดและประเมินผล
    (๓)   จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์การจบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔6
    (๔)   แนะนำ รวบรวม ตรวจสอบ แก้ไข การกรอก อบ.๑ และ อบ.๒ ของครูให้เป็นไปตามคู่มือการวัดและประเมินผลของโรงเรียน
    (๕)   ตรวจสอบเอกสาร อบ.๑ และ อบ.๒ ของครูประจำชั้น
    (๖)   ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลของครูตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้เป็นไปตามระเบียบและคู่มือการวัดและประเมินผล
    (๗)   ประสานงานกับครูประจำชั้นเพื่อดำเนินการประเมินพัฒนาการ/ ผลการประเมิน รวบรวมผลพัฒนาการของนักเรียนทุกระดับชั้นเสนอผู้อำนวยการสถานศึกษา
    (๘)   จัดเก็บหลักฐานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลให้เป็นระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน
    (๙)   จัดเก็บแบบทดสอบพัฒนาการด้านต่างๆ การวัดและประเมินผลไว้อย่างน้อย ๑ ปี
    (๑๐)  ดำเนินการประเมินพัฒนาการทุกด้านของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน ให้เป็นไปตามคู่มือการวัดและประเมินผล แล้วแจ้งผลพัฒนาการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ
    (๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. งานนิเทศการศึกษา (นางสาวเรณา   ไชยศรี)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
    (๑) วางแผน/ โครงการนิเทศภายใน ได้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศ
        - พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร รับผิดชอบงานนิเทศของโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการและมีการให้ความรู้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
        -    ประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานนิเทศของโรงเรียน
        - รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งแฟ้มนวัตกรรมที่ต้องใช้ในการวางแผนนิเทศไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ข้อมูลที่แสดงคุณภาพของนักเรียน ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของบุคลากร
        - จัดทำรายละเอียดของกิจกรรมการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศแต่ละกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายขั้นตอนการดำเนินการ ทรัพยากรที่จะใช้และการประเมินผลเพื่อให้ผู้นิเทศไปใช้ได้สะดวก
        - จัดทำแผนและปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน ตลอดทั้งเครื่องมือการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและสามารถปฏิบัติได้ โดยคณะครูในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและมีการตรวจสอบองค์ประกอบแผนหรือโครงการให้มีความครบถ้วนชัดเจน ทั้งนี้ควรให้แผนการนิเทศภายในสอดคล้องสัมพันธ์กับการนิเทศจากภายนอกด้วย
    (๒) ดำเนินการนิเทศภายในตามแผน / โครงการ โดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับงานและผู้รับการนิเทศอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
        - คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผนและปฏิทินที่จัดทำขึ้น
        - ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนให้เข้าใจแผนการดำเนินการและบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง
        - ส่งเสริมให้ผู้นิเทศใช้กิจกรรมและเครื่องมือการนิเทศที่เหมาะสมกับงาน จุดประสงค์ในการนิเทศ และขนาดของกลุ่ม เช่น การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการต่างๆ
        - กระตุ้น ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายใน ตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนอย่างสม่ำเสมอ และนิเทศบุคลากรอย่างทั่วถึงทุกคน
        - ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนนิเทศกันเอง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการนิเทศอย่างชัดเจน
        - ในการนิเทศแต่ละครั้งควรบันทึกการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐาน ผลการนิเทศควรแจ้งผู้รับการนิเทศเฉพาะรายเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข
        - ให้มีการสังเกตและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน หลังจากเริ่มดำเนินการตามแผนการนิเทศ
    (๓) ประเมินผลการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการนิเทศภายในของโรงเรียน
        - กำหนดกิจกรรมประเมินผลการนิเทศไว้ในแผนนิเทศของโรงเรียนให้ครอบคลุมสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน ระยะเวลาประเมิน และผู้ประเมิน
        - สร้าง/ ใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การประเมิน ผู้รับการประเมิน และลักษณะของเครื่องประเมิน
        - ดำเนินการประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเองระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารโรงเรียน
        - เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินและสรุปผล
        - นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานต่างๆ เช่น จัดสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครูต้องการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน

4. งานประกันคุณภาพการศึกษา (นางอาจารี  บัวหลวง)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
    (๑)    ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาเมื่อผู้อำนวยการไม่อยู่
    (๒)    จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
    (๓)    จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    (๔)    ศึกษาบริบทของชุมชนและโรงเรียน
    (๕)    จัดแบ่งงานให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ โดยให้แต่ละคนมีปริมาณงานรับผิดชอบอย่างสมดุล ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป
    (๖)    ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของโครงการ/ กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
    (๗)    รวบรวมแผนการดำเนินงานจากฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
    (๘)    เป็นกรรมการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
    (๙)    เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
    (๑๐)  รวบรวมเอกสาร หลักฐานของโครงการ/ กิจกรรมเพื่อจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
    (๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


5. งานสารสนเทศ (นางอาจารี  บัวหลวง)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้ คือ รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และควบคุมในองค์กร

6. งานห้องสมุด  (นางอาจารี  บัวหลวง)
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้ คือ
     (๑)   วางแผนพัฒนาและบริหารห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ
     (๒)   จัดหาให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้งานห้องสมุด
     (๓)   บริการให้ยืมหนังสือและทำสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุด
     (๔)   จัดทำเลขหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการลงทะเบียนหนังสือให้เป็นปัจจุบัน  ทันบริการแก่ครู นักเรียนและชุมชน
     (๕)   ดูแล ควบคุมการใช้บริการห้องสมุด  และประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด
     (๖)   จัดทำบัญชีวัสดุ และครุภัณฑ์ จัดเก็บและบำรุงรักษา ซ่อมแซมหนังสือ และสิ่งพิมพ์ที่ชำรุด
     (๗)   จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน 
     (๘)   พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตและทันสมัยด้วย IBM KidSmart
     (๙)   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทราบ
     (๑๐) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

7. งานวิจัยในชั้นเรียน (นางสาวเรณา  ไชยศรี)
    (๑)   วางแผน/ โครงการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ
-    พิจารณาแต่งตั้งบุคลากร รับผิดชอบงานวิจัยในชั้นเรียนในรูปของคณะกรรมการและมีการให้ความรู้ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
-    ประชุมชี้แจงให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานวิจัยในชั้นเรียน
     (๒) ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กิจกรรมที่เหมาะสม
-    ให้คำแนะนำแก่ครูประจำชั้นในการทำวิจัยในชั้นเรียน
-    จัดรวบรวมรายงานวิจัยในชั้นเรียน
-    เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
     (๓) ประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลการประเมินไปพัฒนานักเรียน
     (๔) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย