ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


อำนาจหน้าที่คณะผู้บริหาร

นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


อำนาจหน้าที่ คณะผู้บริหาร


1. นางเพ็ญศรี  รัตตนิทัศน์    ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒
    หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้
    (๑)    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    (๒)   บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และ วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
    (๓)   วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา   
    (๔)   จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศและการวัดผลประเมินผล
    (๕)   ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
    (๖)   จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
    (๗)   บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
    (๘)   วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินงานทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
    (๙)  จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษา การปฏิบัติงานตามมาตรฐานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
    (๑๐)  ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    (๑๑)  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน
    (๑๒)  จัดระบบบริหาร สารสนเทศ และระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
    (๑๓)  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    (๑๔)  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป
    (๑๕)  เป็นเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    (๑๖)  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
    (๑๗)  อนุมัติผลการประเมินผลการเรียนรายปี/ รายภาค และตัดสินอนุมัติการเลื่อนชั้นเรียน การซ้ำชั้นการจบการศึกษา
    (๑๘)  ให้คำแนะนำข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานแก่บุคลากรในสถานศึกษา
    (๑๙)  กำกับ ติดตามให้การดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย
    (๒๐)  นำผลการประเมินไปจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
    (๒๑)  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย