ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางฉันทวรรณ มอยไข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางนงคราญ สุรินทร์ฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายงานบริการ


นางรัชนู นันติแสง
หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน


นางสาวรัตนา พะโขะ
แม่บ้าน


นายอัมรินทร์ เททิน
ภารโรง