ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา
:   โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
ตั้งอยู่เลขที่: 173 หมู่ที่ 2 ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :   50000   
โทรศัพท์/ โทรสาร :  053-117810
โทรศัพท์มือถือ :   081-8855261
E-mail : npk_kindergarten2@hotmail.com        
Website : 1. www.anpk2.ac.th
               2. www.facebook.com/NPK2kindergarten

สังกัด : กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เปิดสอนระดับ :    การศึกษาปฐมวัย (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3)    จำนวน 4 ห้องเรียน

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2