ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
ประวัติสถานศึกษา
      
       โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 2 ถนนเชียงใหม่- สันกำแพง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นโดยความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล และความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเมื่อปีพุทธศักราช 2555 ในสมัยของ นายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง โดยใช้งบประมาณของเทศบาลสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น (คสล.) อาคารเรียนชื่อว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใช้งบประมาณการก่อสร้างจำนวน 3,495,000บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 โดยนายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
        ปัจจุบันในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน 94 คน มีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน 1 คน นักการภารโรง 1 คน และแม่บ้าน 1  คน นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลหนองป่าครั่งและละแวกใกล้เคียงโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 มีบทบาทหน้าที่ให้การจัดการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  สติปัญญา มีความรู้คุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขภายใต้ปรัชญา “สร้างเสริมสุขภาพ  คู่คุณธรรม นำสู่การเรียนรู้”

สีประจำสถานศึกษา:    สีชมพู-สีฟ้า

สัญลักษณ์
           

รูปนักเรียน ที่บ่งบอกถึงการมีร่างกายที่แข็งแรงตามวัย
  รูปเทียนผุดขึ้นมาจากดอกบัว ซึ่งจะให้ความรู้เปรียบเหมือนแสงสว่างแก่นักเรียนเป็นสัญลักษณ์ที่ดีงามของโรงเรียน
   รูปหนังสือ เปรียบเหมือนสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนทุกด้าน