ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
วิสัยทัศน์

    โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 มุ่งพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปลูกฝังความรักชาติและวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน