ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
เอกลักษณ์
“สุขภาพดี มีมารยาทงาม”
      
 ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์
1. เด็กปฏิบัติตามหลักของโภชนาการในการรับประทานอาหาร
2. เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3. เด็กสามารถปฏิบัติตนในการไหว้ทักทาย และมีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น