ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
อัตลักษณ์
“วินัยดี มีพัฒนาการเด่น”

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
1. มีความรับผิดต่อตนเองและผู้อื่น
2. ปฏิบัติตามกฎของห้อ
3. ปฏิบัติตามกฎของสถานศึกษา
4. มีพัฒนาการด้านความพร้อมทั้ง
5. ด้านเหมาะสมตามวัย